Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2013

anorexia hurts. being anorexic doesn't make you cool. 

| jestem zmęczona dziewczynami mówiącymi, że chciałyby być anorektyczkami, aby być chude. Nie. To tak nie działa. Nigdy nie uznasz, że jesteś chuda mając Anę za towarzyszkę,`ona nie jest Twoją przyjaciółką, doprowadzi Cię do szaleństwa bo Twój obłęd sprawia, że ma możliwość zainfekowania Twojego całego umysłu i utrzymuje ją "przy życiu". Zacznijcie myśleć dziewczyny, zanim zaczniecie głosić swoje absurdalne pragnienia.
Reposted byself-destructivelittlegirlbananowyczipsxDmissaintisnotcominghomewhodarereasonscanneverwin

February 16 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl